Voorwaarden          Disclaimer              

Klachtenprocedure

   

Trebla Services streeft naar een snelle dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Dit document bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities: 1.1. Klacht; elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) klant over de activiteiten van Trebla Services. 1.2. Klant; elke afnemer van een dienst van Trebla Services.

2. Indienen van een klacht: U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar te maken. Het adres treft u aan onder punt 6. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief:
uw naam, adres en woonplaats
een eventueel referentienummer
de datum waarop u uw brief verstuurt
een beschrijving van uw klacht
eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken, hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

3. Behandeling klacht: Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 10 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) externe deskundige(n) raadplegen.

4. Reactie op uw klacht: U ontvangt binnen drie weken een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

5. Beheer: Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

6.Adressen: Uw brief voor Trebla Services kunt u sturen naar: Trebla Services, Dr. Schaepmanstraat 2 te 6931 DN Westervoort of per e-mail naar: hello@vanderbilt.eu

 

Trebla Services    Dr. Schaepmanstraat 2    6931 DN Westervoort    e-mail: hello@vanderbilt.eu    mobiel: 06 123 1357 0    KvKnr.: 52 322 726

© Trebla Services 2020